Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Vše o našem gymnáziu
Gymnázium objektivem kamery našich studentů. Nezapomeňte pustit zvuk...

http://www.youtube.com/watch?v=26x031i4WCs&feature=player_embedded#t=0s

        

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ V PŘÍVĚTIVÉM PROSTŘEDÍ - GYMNÁZIUM LETOHRAD V Letohradě existuje nestátní gymnázium již od roku 1993. Je zřízeno jako obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace, která všechny prostředky získané od státu, od rodičů studentů či příznivců školy musí použít na financování vzdělávání dětí.

Letohradské soukromé gymnázium je nestátní školou poskytující úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitou.

Za své hlavní poslání považujeme připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Většina absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole. Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. je zařazeno do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

Od roku 2004 je naše gymnázium pilotní školou MŠMT ČR pro ověřování tvorby školních vzdělávacích programů gymnaziálního vzdělávání. Na tomto úkolu úzce spolupracujeme s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

V čem jsou naše přednosti

Letohradské gymnázium je malá a útulná škola v krásném prostředí rekonstruovaného letohradského zámku.

Máme pouze osm tříd (prima – oktáva), povolená kapacita školy je 180 studentů

V současné době u nás studuje 180 studentů pod náročným, ale přátelským vedením 20 pedagogů. Všichni se navzájem osobně známe.

Nízký počet studentů ve třídách (průměrně cca 22) umožňuje důsledný a účinný individuální přístup ke každému studentovi.

Umíme pracovat s talenty, ale díky výše zmíněnému individuálnímu přístupu pomůžeme vystudovat i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, ADHD apod.).

Jsme nároční na morálku studentů ve škole i mimo ni, což v dnešní poněkud uvolněné době spatřujeme jako významnou přednost.

Učební plán

Jako pilotní škola ministerstva školství vyučujeme podle nově vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Otevřená škola

Učební plán vychází z moderních principů s tím, že je posílena výuka českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a informatiky.

Jsme gymnáziem se všeobecným zaměřením, proto v učebním plánu klademe důraz na vyváženost humanitních a přírodovědných předmětů.

Ve vyšších ročnících vytváříme prostřednictvím široké škály volitelných předmětů prostor pro vlastní orientaci studentů na oblasti jejich zájmu (s ohledem na další studium na vysoké škole).

Součástí výuky je celá řada exkurzí a sportovně poznávacích kurzů, které se výrazně podílí na formování osobnosti studenta (více se o nich dozvíte na zadní straně tohoto letáku).

Podrobnosti školního vzdělávacího programu naleznete na našich internetových stránkách.

Cizí jazyky

Ve škole se vyučuje angličtina, španělština, němčina, francouzština a ruština.

Důraz klademe na angličtinu. Španělštinu, němčinu nebo francouzštinu si studenti přibírají povinně od tercie.

Ruštinu vyučujeme ve dvou úrovních jako volitelný nepovinný předmět.

Při výuce cizích jazyků se studenti ve třídě důsledně dělí do skupin, nejmenší skupiny mají pouze 8 studentů.

Studenti všech ročníků mají možnost nad rámec běžné výuky navštěvovat týdně 4 hodiny konverzace s britskými a španělským rodilým mluvčím.

Součástí učebního plánu ve čtvrtém ročníku je pobytový anglický kurz s netradičními formami výuky (kurz je pětidenní).

Nabídka volitelných předmětů

Školní vzdělávací program umožňuje studentům přizpůsobit si učební plán prostřednictvím škály volitelných předmětů.

Studenti tercie si mohou vybrat mezi předměty:

Laboratorní praxe

 Mediální výchova

 Studenti sexty se povinně zapisují podle své humanitní či přírodovědné orientace do jednoho z předmětů:

Společenskovědní seminář

Seminář matematicko-fyzikální

Seminář chemicko-biologický

Studenti septimy a oktávy si v tomto školním roce mohou vybrat z následujících předmětů:

Konverzace z angličtiny

Konverzace z němčiny

Společenskovědní seminář

Seminář z dějin výtvarného umění

Seminář z dějepisu

Seminář práce s textem

Seminář z psychologie

Seminář chemicko-biologický

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Seminář z geografie

Seminář z Etické výchovy

Seminář mediální výchovy

Laboratorní praxe

Nabídku volitelných předmětů přizpůsobuje škola především zájmu studentů.

Nabídka nepovinných předmětů

Nabídkou nepovinných předmětů škola reaguje na zájem studentů

Konverzace s britským a španělským rodilým mluvčím

Totalitní systémy

Aplikovaná výpočetní technika

Videotechnika

Seminář SolidWorks

Ruský jazyk – začátečníci

Ruský jazyk – pokročilí

Sportovní hry I, Sportovní hry II

Při škole pracuje také vodácký oddíl Raft klub Gymnázium Letohrad

Soutěže

Každoročně se studenti účastní mnoha vědomostních a sportovních soutěží, v nichž dosahují úspěchů na krajské i celostátní úrovni.

Největším úspěchem minulých let byla úspěšná účast našeho studenta v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce. V minulých letech jsme podobného úspěch dosáhli účastí v celostátním kole velmi ceněné fyzikální olympiády.

Projekt „Otevřená škola“

Naši studenti mají možnost využívat laboratoř školy, jazykovou učebnu, učebnu výpočetní techniky a veškeré další vybavení školy i v době mimo vyučování.

Každý den mohou studiem či přípravou studentských prací trávit ve škole čas až do 17.00 hodin, po dohodě s profesory i déle.

Zahraniční spolupráce školy

V loňském roce se studenti zúčastnili výměnných pobytů v Rakousku.

Od školního roku 2009/10 je LSG zapojeno do projektu Comenius s názvem "Europeanization and back to Europe".

V rámci aktivit projektu se uskuteční výměnné pobyty se studenty evropských škol.

Spolupráce

Na některých projektech škola úspěšně spolupracuje i s dalšími institucemi. Velmi úzká spolupráce se v posledních letech rozvinula zejména s:

Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Univerzitou Palackého v Olomouci

Univerzitou Pardubice

Přestupy

Gymnázium umožňuje přestup z kteréhokoliv ročníku základní či střední školy. V takovém případě naši profesoři formou individuálních konzultací pomohou studentovi s adaptací ve škole.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2017/18 přijímáme studenty z pátých a devátých tříd.

Přijímacím řízením procházejí všichni uchazeči.

Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka, matematiky (státní přijímačky pro páťáky a z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu (naše vlastní testy pro deváťáky).

Termíny ofiálního přijímacího řízení jsou: budou upřesněny

Další kola přijímacího řízení budou vypsána dle potřeby.

 

Dny otevřených dveří

Kterýkoliv den v průběhu školního roku můžete školu navštívit a třeba i nahlédnout do výuky. V takovém případě si návštěvu domluvte telefonem, stačí ji oznámit.

Oficiální dny otevřených dveří pořádáme

 vždy v únoru a listopadu 

Přijímačky nanečisto

Pro uchazeče o studium na středních školách pořádáme již tradičně Přijímačky nanečisto. V klidu a bez nervozity můžete vyzkoušet testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu.

Termíny zkoušek nanečisto budou upřesněny po zveřejnění termínů MŠMT

Školné

Školné je stanoveno ve výši 1 500 Kč měsíčně, na vyšším stupni pak 1 600 Kč měsíčně (rozpočteno na 12 měsíců).

Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 300,-Kč měsíčně (3 600,- Kč za rok ).

Škola vypisuje celou řadu stipendií, jejichž prostřednictvím motivuje studenty k lepším výkonům a také umožňuje studium dětem ze sociálně slabších rodin.

Stipendia

Na stipendia svých studentů škola ročně věnuje zhruba 800 tis. Kč. Výše stipendia může být až 100 % školného.

Škola vypisuje tato stipendia:

Prospěchové

Sociální

Stipendium mladšího sourozence

 Stipendium předmětových olympiád

Stipendium správní rady

Zájezdy a kulturní akce

Vybereme jen ty nejdůležitější:

Škola pořádá každoročně recitační soutěž „Nebojte se klasiků“

Zájezdy do Londýna a Vídně

Zájezdy do divadel v Praze, Brně, Hradci Králové a Šumperku

Přednášky a besedy pro studenty i občany města

Halloween, Valentýn a celá řada dalších akcí

Sportovně poznávací aktivity

Škola je velmi aktivní v preventivních programech pro studenty. Velkou úlohu zde hraje množství sportovně poznávacích aktivit. O jejich náplni a smyslu asi nejlépe promluví úryvek z článku, který profesoři tělocviku napsali pro studentský časopis Ostudent:

„O smyslu…. Ne nadarmo kurzům říkáme sportovně poznávací aktivity. Smyslem těchto akcí totiž není jen sedřít z Vás kůži na poli sportovním (ačkoliv je to nepochybně představa velice lákavá), jde nám také o to, aby každý kurz byl alespoň malým přínosem pro Vaši duši. Kdo přežil mé výlety do historie při nočních toulkách Českým Krumlovem, kdo s námi poskakoval po žiletce Kozích hřbetů nebo se lámal smíchem v trávě na břehu Sázavy, ten ví, o čem mluvím. Vy ostatní máte příležitost se to dozvědět...“

AKTIVITA

NÁPLŇ

MÍSTO KONÁNÍ

ÚČASTNÍCI

KURZ SPORTOVNÍ

 

Horská kola, orientační běh, kanoistika, horolezectví, lanové aktivity, střelba, hry,Finská stezka

Orlické hory

Klášterec nad Orlicí

septima

ADAPTAČNÍ KURZ

Seznamovací hry,

turistika

mění se

prima, kvinta

PLAVECKÝ KURZ

Aqua aerobic

potápění,hry

krytý bazén,

Ústí nad Orlicí

sekunda - oktáva

(v rámci hodin TV)

LYŽAŘSKÝ KURZ

Sjezdové a běžecké lyžování, pobyt v horách

Krkonoše,

vrchol Černé Hory,

1299 m.n.m.

sekunda,sexta

+dobře studující zájemci z jiných roč.

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD

Sjezdové lyžování na ledovci

Rakousko

Itálie

zájemci ze všech ročníků, rodinní příslušníci

HORSKÁ
TURISTIKA

Vysokohorská turistika na běžkách či pěšky

Krkonoše,

NÍZKÉ TATRY

zájemci ze všech ročníků

„CESTOU NEKONEČNÉHO KRUHU“

„Teepeeování“, pobyt v přírodě,indiánská kuchyně

Zdobnice

tercie

VODÁCKÝ KURZ

Kanoe, raft, kajak, táboření v přírodě, historie kraje

SÁZAVA

 kvinta

 

Vybavení školy multimediální technikou

Všechny učebny na LSG jsou již vybaveny dataprojektorem, počítačem a ozvučeny.

Učebna výpočetní techniky má 16 PC, nová multimediální učebna biologie 24 PC. Samozřejmostí je využívání vizualizérů.

 Celá škola je pokryta bezdrátovou Wi - Fi sítí a studenti se k ní mohou neomezeně připojovat ze svých vlastních notebooků.

 

Závěrem

Jsme škola bez stresů, v příjemném prostředí rekonstruovaného letohradského zámku, s partnerskými vztahy mezi učiteli a žáky na základě nestranné pedagogické spravedlnosti.

Přijďte se přesvědčit sami! Velmi rádi Vás uvidíme!

Přesvědčíte se, že se vyplatí investovat do vzdělání dítěte.

Srdečně vás zvou všichni pedagogičtí pracovníci a Správní rada LSG - Gymnázium Letohrad


Naše názory na vzdělávání můžete vytušit například z tohoto rozhovoru:

Školu nedělá počítač, tablet či interaktivní tabule… Školu dělají lidé!

Nové milénium sotva „dostalo občanku", a tak se nabízí otázka, jaké je podle Vás v tom novém tisíciletí české školství a jaké by mělo nebo mohlo být?

pan_reditel_sembera.jpg.jpgNo to je ovšem kardinální otázka! Na odpovědi se obvykle neshodnou ani renomované instituce, které se ke zkoumání českého vzdělávacího systému občas odhodlají. Obávám se tedy, že učitel matematiky z malého podhorského gymnázia na tom s odpovědí nebude o mnoho lépe…

Tedy alespoň několik postřehů. Především – velmi záleží na tom čím, jakými kritérii české školství měříte. Jedním z nich může být např. posun, který naše školství učinilo od roku 1989. Z tohoto pohledu to není špatné. Za posledních 25 let (či za 15 let od začátku milénia) se mnohé nepochybně povedlo – rozšířila se nabídka škol, vykvetly školy s alternativní výukou, rodič (žák) se naučil školu vybírat mimo jiné i podle kvality. Student již dávno není pouhým objektem vzdělávání. Rodiče mohou v celkem rozumné míře zasahovat do chodu škol a do jejich směřování. To vše nebývalo zvykem… a to vše je dnes v českém školství samozřejmé. Navíc ve školách jsou stále ještě nadšenci, kteří, i přes častou systémovou „nepodporu", chtějí děti opravdu něco naučit. Ubývají sic, ale ještě jsou!

Pokračování rozsáhlého rozhovoru s ředitelem naši školy pro Deník najdete zde...SPRÁVNÁ VOLBA I PRO AKTIVNÍ SPORTOVCECopyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 20.09. 2006 (19220 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO